RODO

Informacja o ochronie danych osobowych
dla Klientów i Dostawców ASCS sp. z o.o.

W zawiązku z wejściem w życie od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO, przedstawiamy wymaganą informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administratorem danych jest ASCS Sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65A, tel. +48 32 442 00 24, www.ascs.pl, [email protected]

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy/zamówienia.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, audytorskiej, doradczej, transportowej.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne oraz jest warunkiem zawarcia umowy.

Informacja o ochronie danych osobowych dla osoby nie będącej Dostawcą bądź Klientem, zostanie przekazana w momencie zbierania tych danych.